Dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości, pomożemy Ci załatwić formalności, dobierzemy najlepszą ofertę dla Ciebie, dopasowaną do Twoich potrzeb. Wszytko to otrzymasz GRATIS.


Zadzwoń do nas 518 907 007

 

Pytania i odpowiedzi

 

Co to jest OC?

Jest to odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich, którą daje nam firma ubezpieczeniowa na wypadek zdarzenia drogowego.

 

Czy muszę mieć OC jeżeli samochód stoi nieużywany?

Tak, obowiązek zawierania OC nakazuje nam ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podstawą do niezawierania ubezpieczenia pojazdu jest jego wyrejestrowanie, a jest to możliwe tylko w momencie sprzedaży pojazdu lub zezłomowania go na stacji demontażu.

 

Jakie są kary za brak OC?

Kary za brak ubezpieczenia OC obecnie uzależnione są od minimalnej kwoty wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też kary. W 2020 roku posiadacz samochodu osobowego za brak aktualnego ubezpieczenia OC zapłaci:

  • 5200 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni;
  • 2600 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni;
  • 1040 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni.

 

Czy muszę wypowiadać ubezpieczenie OC, jeżeli chcę zmienić ubezpieczyciela?

Tak, jest konieczność poinformowania poprzedniego ubezpieczyciela o zmianie firmy ubezpieczeniowej najpóźniej dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta. Informacja taka powinna być w formie pisemnej i przekazana do Towarzystwa najpóźniej dzień przed końcem polisy (liczy się data stempla pocztowego).

 

Co zrobić gdy mam OC w dwóch Towarzystwach Ubezpieczeniowych?

Zgodnie z nowelizacją w ustawie o OC, jeżeli posiadasz umowę OC na ten sam samochód w dwóch różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych i jedna z tych umów jest tzw. "odnowieniem automatycznym", masz możliwość wypowiedzenia umowy automatycznie odnowionej w dowolnym momencie jej trwania. Umowa rozwiązuje się z dniem złożenia pisma u agenta lub z dniem nadania pisma w placówce Poczty Polskiej. Za każdy dzień trwania umowy automatycznie odnowionej musisz zapłacić składkę Towarzystwu Ubezpieczeń.

 

Kupiłem samochód – czy OC przejdzie na mnie?

Tak, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z zawartej umowy OC od dnia zakupu pojazdu. W razie niewypowiedzenia umowy Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do ponownej kalkulacji składki i zażądać uregulowania różnicy pomiędzy zapłaconą już składką, a nową naliczoną już na nabywcę pojazdu.

 

Kiedy umowa OC odnowi się automatycznie?

Umowa OC odnowi się automatycznie w Towarzystwie Ubezpieczeń wtedy, gdy nie zostało złożone wypowiedzenie umowy OC a składka za poprzedni okres ubezpieczenia została opłacona w całości lub zostały opłacone wszystkie raty składki.

 

Ile czasu mam na wypowiedzenie umowy OC po zakupie auta?

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba, że nabywca wypowie ją. W przypadku złożenia takiego wypowiedzenia, rozwiązuje się ona w dniu złożenia wypowiedzenia, a ubezpieczyciel ma prawo naliczenia składki za wykorzystany okres od dnia zakupu do dnia złożenia wypowiedzenia.

 

Sprzedałem samochód – czy muszę to zgłaszać?

Tak, na zbywcy również jest nałożony obowiązek poinformowania o sprzedaży pojazdu w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego. Informacja ta powinna być w formie pisemnej z dołączoną kopią umowy kupna-sprzedaży , fakturą lub umową darowizny.

 

Jak i kiedy można odzyskać składkę za OC?

Składka OC może zostać zwrócona w sytuacji, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany (przy wywozie z kraju bądź kasacji). Jeśli natomiast kupujący wypowie umowę sprzedający może uzyskać zwrot składki w terminie 14 dni od dnia złożenie wypowiedzenia przez nowonabywcę.

 

Co to jest OWU?

OWU to skrót od OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEPZIECZENIA. Określają one zasady zawierania umów, zasady wypowiedzeń i pisemnych oświadczeń oraz zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Jak zgłosić szkodę?

Na wstępie należy pamiętać, aby na miejscu kolizji uzyskać dane ubezpieczyciela sprawcy (w przypadku szkody z OC).
Aby zgłosić szkodę w większości przypadków wystarczy zadzwonić na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego i dokonać zgłoszenia. Po zgłoszeniu firma wysyła swojego rzeczoznawcę w celu wykonania zdjęć poszkodowanego auta. Pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego opisuje uszkodzenia w samochodzie i przyjmuje zgłoszenie w formie pisemnej na specjalnym druku oraz podaje nr szkody, którym się później posługujemy przy dalszych czynnościach związanych ze szkodą.

 

Co zrobić kiedy sprawca szkody nie ma OC?

W przypadku gdy sprawca szkody nie posiada ubezpieczenia OC, odszkodowania należy dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz wypłaca odszkodowania za szkody w mieniu i na osobie w przypadku gdy pojazd sprawcy wypadku został zidentyfikowany. Jeżeli sprawca wypadku uciekł z miejsca wypadku i nie jest możliwe zidentyfikowanie pojazdu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania tylko za szkody na osobie.

 

Kiedy moje ubezpieczenie nie działa?

Ubezpieczenie OC nie działa tylko w kilku przypadkach, a mianowicie:

  • brak ważnego przeglądu rejestracyjnego
  • podczas spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających
  • w momencie ucieczki z miejsca wypadku;

 

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących ubezpieczeń znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego - www.rf.gov.pl. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefoniczną.